Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Tìm hiểu Phật giáo > _ARTICLECONTENT  

Địa tạng Vương Bồ Tát

[08.11.2014 00:39]

Hình ảnh: Mỗi ngày, khi thức dậy, quý vị hãy suy tưởng: Hôm nay tôi thật may mắn được thức dậy, tôi còn sống, tôi đã có một đời người quý báu, tôi sẽ không lãng phí nó, tôi sẽ sử dụng toàn bộ năng lực của tôi để phát triển bản thân. Để mở rộng trái tim tôi tới những người khác, để thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, tôi sẽ có những tư tưởng tốt lành đối với người khác, tôi sẽ không giận dữhay nghĩ xấu về người khác.Tôi sẽ làm lợi ích cho người khác càng nhiều càng tốt trong khả năng của tôi. (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Địa Tạng có nghĩa như mặt đất  rộng lớn chứa hết vạn vật.

Bồ tát Địa Tạng tay cầm viên minh châu, tay chống tích trượng, với tâm hạnh và công đức giáo hóa rộng khắp. Đặc biệt, đại nguyện của ngài luôn luôn thực hành rốt ráo hạnh Bồ tát, , cứu vớt chúng sinh thoát khỏi địa ngục u minh tăm tối .

 HỎI: Thánh đản Bồ tát Địa Tạng là ngày nào?

ĐÁP : Ngày 30 tháng 7 âm lịch . .

HỎI: Tại sao mỗi khi niệm Thánh hiệu, thường gọi Đại nguyện Địa Tạng Bồ tát?

ĐÁP : Hai chữ Đại Nguyện là do từ trong kinh Bổn Nguyện Địa Tạng mà Phật đã tuyên nói. Đời quá khứ, Bồ tát Địa Tạng từng làm con gái của dòng Bà la môn; từng làm con nhà Trưởng giả; từng làm Thánh nữ Quang Mục; từng làm Quốc vương v.v…

Khi làm con gái dòng Bà la Môn, ngài ở trước tháp thờ đức Như Lai Giác
Hoa Định Tự Tại Vương mà phát lời nguyện rộng lớn rằng :
“Con nguyện từ nay đến tận vô số kiếp về sau, sẽ lập ra nhiều phương
tiện rộng khắp để hóa độ chúng sanh mắc phải tội khổ, khiến được giải thoát”.

Lúc làm con nhà Trưởng giả, ngài ở trước đức Như lai Sư Tử Phấn Tấn Cụ
Túc Vạn Hạnh mà phát lời thệ nguyện lớn rằng:
“Từ nay cho đến tận vô số kiếp về sau, con vì tội khổ chúng sanh trong
sáu đường, mà lập ra nhiều phương tiện rộng lớn, khiến tất cả chúng sanh được giải thoát, rồi tự thân con mới chứng thành Phật đạo” .

Khi làm Thánh nữ Quang Mục, ngài phát thệ nguyện lớn rằng:
“Đối trước tượng đức Như Lai Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, con nguyện từ
nay mãi đến về sau, trong trăm ngàn vạn ức kiếp, bất cứ thế giới nào có địa ngục và ba đường ác; Con xin thệ nguyện cứu vớt những chúng sanh nhiều tội khổ, khiến xa hẳn cõi dữ địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ v.v . Những người chịu tội báo như vậy, khiến tất cả thành Phật, sau đó con mới thành Chánh giác” .

Lúc làm Vua trong một nước, ngài phát nguyện rộng lớn rằng :
“Nếu tôi trước chẳng độ những kẻ tội khổ, khiến họ được an vui, chứng quả vị Giác ngộ giải thoát, thì tôi nguyện chưa thành Phật”

Do đó, Bồ tát Địa Tạng trải qua chẳng biết bao nhiêu vô lượng đại kiếp, đã độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Cho đến nay vẫn còn làm vị Bồ tát, chưa chịu lên ngôi Phật.

Nguyện lực của Bồ tát, chính là độ hết chúng sanh mới thành Chánh giác.
Địa ngục chưa trống, thệ chẳng làm Phật. Như vậy các vị hãy xem nguyện lực đó thật là to lớn, há chẳng phải không gì có thể so sánh được ư ?

Trong các hàng đại Bồ tát,

 Ngài Văn Thù tiêu biểu Đại trí.

 Ngài Phổ Hiền tiêu biểu Đại hạnh.

 Ngài Quan Âm tiêu biểu Đại bi.

 Ngài Địa Tạng tiêu biểu Đại nguyện của chính đức Phật Thích Ca trong pháp hội.

Tại pháp hội, Đức Phật Thích Ca tuyên nói: “Ta thệ điều phục chúng sinh cang cường, thệ độ thoát nỗi khổ nơi ác thú. Bồ tát Địa Tạng gìn giữ và ủng hộ đại nguyện của ta, không thể đoán biết hết được”.

HỎI : Nghe nói Bồ tát Địa Tạng chỉ độ chúng sinh trong địa ngục không thôi. Có phải vậy chăng ?

ĐÁP : Trong kinh Bổn Nguyện, Phật nói: “ Bồ tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn đối với chúng sinh trong cõi Diêm phù đề. Nếu nói những việc lợi ích được nghe thấy nơi chúng sinh, thì trăm ngàn kiếp nói cũng không hết”

Trong kinh Chiêm Sát, ta thấy Phật lại tuyên nói rất rõ ràng:
“Từ khi Bồ tát Địa Tạng phát tâm cho đến ngày nay, trải qua vô lượng vô
biên a tăng kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Đã từ lâu, ngài thường cứu độ chúng sinh nơi biển khổ Sa bà tròn đủ công đức, nương nơi bổn nguyện thần lực tự tại, ứng hiện khắp mười phương. Tuy trở lại phổ độ rộng lớn khắp nơi, thường làm công đức lành ở giữa cõi đời có năm sự nhơ nhiễm: (Kiếp nhơ nhiễm, Thấy nhơ nhiễm, Phiền não nhơ nhiễm, Chúng sanh nhơ nhiễm, và Thọ mạng nhơ nhiễm) mà giáo hóa làm lợi ích cho hết
thảy, rõ thật sâu dày.

Ở trong pháp hội, Bồ tát Địa Tạng có thân tướng đoan nghiêm, uy đức thù thắng, chỉ trừ đức Như lai, không ai có thể sánh được.

Lại nữa, sự nghiệp hóa độ của Bồ tát Địa Tạng phủ trùm khắp cả thế giới này, Vì do nơi sức thệ nguyện của ngài, nên hết thảy mọi mong cầu của chúng sinh đều chóng được thoả mãn, hay diệt tất cả tội nặng của chúng sinh, trừ các chướng ngại, liền được an ổn” .


HỎI : Tôi lại nghe rằng công đức ích lợi của Bồ tát Địa Tạng vượt cao hơn các hàng đại Bồ tát khác, có phải vậy chăng ?

ĐÁP : Các vị đại Bồ tát phần nhiều là Cổ Phật tái lai, vốn không cao thấp. Nhưng vì pháp duyên của chúng sinh từ nhiều kiếp đến nay đã kết với nhau không khỏi có sâu, có cạn; Bồ tát Địa Tạng ở thế giới này có nhân duyên rất lớn. Sở dĩ đức Thế Tôn tán thán ngài Địa Tạng hơn hết, là để khiến cho chúng sinh có lòng tin bền chắc và được nhiều lợi ích. Do vậy, trong kinh Thập Luân, Phật nói : “Giả sử có người ở vào thời đức Di Lặc cùng với Diệu Cát Tường ( Văn Thù), Quán Tự Tại ( Quan thế Âm), Phổ Hiền là những bậc Bồ tát thượng thủ.... Người đó trải trăm kiếp chí tâm quy y xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường mọi sự mong cầu đều như ý nguyện. Chẳng bằng có người khoảng một bữa ăn mà chí tâm quy y xưng danh, niệm tụng lễ bái cúng dường Bồ tát Địa Tạng, các điều nguyện cầu, mau được mãn nguyện đầy đủ. (Trung lược)

Như thế bậc Đại sĩ vì muốn thành thục cho chúng hữu tình, mà từ lâu tu hành kiên cố với nguyện lực rộng lớn và lòng thương yêu bao la, dũng mãnh tinh tấn hơn các vị Bồ tát khác. Bởi vậy các người nên cúng dường”.

Trong kinh Bổn Nguyện cũng nói :
“Bồ tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn ở nơi cõi Diêm-phù-đề. Như các vị đại Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình cứu độ trong sáu đường, nhưng nguyện lực các ngài cũng còn chưa tròn. Còn Bồ tát Địa Tạng phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường, trải vô số kiếp nhiều như số cát trong trăm ngàn ức sông Hằng, thật không cùng tận.”
Công đức ích lợi của việc phụng thờ và cúng dường Bồ tát Địa Tạng nói không thể hết được.

HỎI: Những sự lợi ích nào được thấy rõ nhất ?

ĐÁP: Phàm muốn cầu phước huệ nơi Bồ tát như xuất ngoại, du lịch, sinh con trai, con gái ,mắc bệnh nặng, bệnh dữ, tất cả đều được linh ứng hiệu nghiệm .

HỎI: Trong lúc đi xa, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có những ích lợi gì ?

ĐÁP: Trong kinh Bổn Nguyện nói : “Nếu có chúng sinh nào có duyên sự phải vào trong núi rừng, hoặc qua sông vượt biển, hoặc gặp lũ lụt, hoặc đi trên đường hiểm trở. Trước khi đi hãy niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng sẽ được các vị thổ địa, quỷ thần theo hộ vệ, không gặp điều hiễm hại”.

HỎI : Người khi mới sanh con trai, con gái, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng được lợi ích gì?

ĐÁP : Kinh nói: “Nếu có người mới sinh con trai hay con gái, nội trong bảy ngày phải tụng kinh Bổn Nguyện này và niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng một vạn lần, thì đứa bé mới sinh ra đó, nếu có mang lấy tội vạ đời trước cũng được trừ diệt, nó sẽ an ổn, vui vẻ, dễ nuôi lại thêm hưởng phước sống lâu” .

HỎI: Người mắc bệnh nặng, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có được lợi ích gì ?

ĐÁP : Kinh nói : “ Nếu có chúng sinh nào khi căn mạng sắp hết, nghe được một câu danh hiệu Bồ tát thoáng qua lỗ tai, thì sau khi chết xa hẳn nỗi khổ nơi ba đường ác.

 Lúc đó như cha mẹ, quyến thuộc bà con, vì người bệnh đem nhà cửa, tiền bạc, của quí, y phục mà tô đắp hoặc vẽ hình tượng Bồ tát Địa Tạng.
Hoặc làm cho người mắc bịnh nặng trước khi mạng chung được mắt thấy, tai nghe việc làm này, thời nghiệp báo của họ khiến được trừ khỏi, được sống lâu hơn. liền khiến cho nghiệp chướng của họ được tiêu trừ , hưởng vui thắng diệu”.

HỎI : Người mắc bịnh dữ, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có được lợi ích gì ?

ĐÁP : Kinh nói : “ Nếu có chúng sinh nào đau nằm liệt mãi trên giường, cầu sống không được, muốn chết không xong. Hoặc đêm thường nằm ác mộng thấy quỷ dữ hiện ra, hoặc chúng biến hình người thân thuộc đã mất, hoặc lạc vào đường hiểm nạn, hoặc đi cùng với ma quỷ, lâu ngày bệnh càng thêm xấu tệ. Lại trong giấc ngủ hay kêu réo sầu khổ thê thảm không an. Đây đều do nơi nghiệp đạo luận đối chưa phân định nhẹ hay nặng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Lúc ấy, mắt phàm phu đương nhiên không thể hiểu rõ việc đó, chỉ nên đối trước tượng chư Phật và Bồ tát lớn tiếng mà đọc tụng kinh này một lượt. Hoặc lấy đồ vật riêng của người bệnh thường ưa thích, như của quý, tiền bạc v.v...đứng trước người bịnh lớn tiếng nói rằng: “ Chúng tôi Họ tên....... nay vì người bịnh Họ tên……….. xin đối trước kinh tượng, đem những đồ vật này bán đi để cúng dường vào việc in kinh tạo tượng chư Phật và Bồ tát, hoặc xây dựng trùng tu chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc hiến dâng vào của thường trụ Tam bảo.” Xướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe rõ. Như người bịnh đến lúc hấp hối, hơi thở đã dứt, thì từ một ngày cho đến bảy ngày, vẫn lớn tiếng nói như trên và luôn tụng đọc kinh này. Sau khi người đó mạng chung thì dù cho đời trước có gây lấy tội nặng cũng được nhờ phước lành này mà thoát khỏi hẳn” .

HỎI : Trong mỗi tháng có mười ngày trai giới, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng vào những ngày này được lợi ích như thế nào ?

ĐÁP : Được rất nhiều. Kinh nói : “ Chúng sinh nơi cõi Nam Diêm-phù-đề, tức thế giới này, mỗi cử chỉ động niệm không chi là chẳng phải nghiệp, ( huống gì kẻ buông lung làm ác ).

Do đó, mỗi tháng, mười ngày trai giới là mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, nên đối trước tượng Phật và Bồ tát, tụng đọc kinh Bổn Nguyện Địa Tạng một lần, chung quanh chỗ ở, được xa lìa các tai nạn. Còn chính người trong nhà đó, không luận già trẻ lớn bé, hiện tại hoặc sau này đều không gặp hẳn các cảnh khổ dữ, không mắc phải bịnh tật bất ngờ, thức ăn món mặc đều dư dật”.

HỎI: Theo truyền thuyết, ngài Địa Tạng tu hành đến cảnh giới đại viên thông, chứng Như Lai tạng tính; Kinh Thập Luân nói Bồ tát Địa Tạng khi sắp đến pháp hội, mọi người hiểu biết thêm nhiều sức mạnh, như lực sĩ thân nặng khó cất nổi. Vậy thì người ở nhà, và làm việc đồng áng, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có được lợi ích lớn phải không?

ĐÁP: Đúng vậy, kinh Bổn nguyện nói:

“ Tại khu đất mình ở, tìm chỗ sạch sẽ về phía Nam, dùng đất, đá, tre gỗ
làm cái trang thờ. Trong đó, đắp vẽ hình tượng Bồ tát Địa Tạng, hoặc dùng vàng bạc, đất đá, cây gỗ tạo tượng, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen, thì chỗ người đó ở được mười điều lợi ích:

1. Đất cát mầu mỡ.
2. Nhà cửa vĩnh an .
3. Kẻ thác sinh Thiên.
4. Người còn lợi ích.
5. Mong cầu toại ý.
6. Khỏi nạn nước lửa.
7. Trừ sạch hư hao.
8. Dứt hẳn ác mộng.
9. Thổ Địa phù hộ.
10. Thường gặp Thánh nhân.HỎI: Xin nói thêm về sự lợi ích mà người làm việc đồng áng thờ cúng Bồ tát Địa Tạng.

ĐÁP: Kinh Thập Luân nói: “Tùy theo chỗ ở, nếu các loài hữu tình, lấy các hạt giống trồng nơi ruộng hoang, hoặc ruộng đã cày xới thuần thục. Dẫu siêng năng chăm sóc, hoặc không chăm sóc đúng thời vụ, mà thu hoạch vụ mùa không được như ý

Nếu như chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Địa Tạng Đại Bồ tát, thì người đó được công đức vi diệu và nhờ định lực oai thần, khiến cho tất cả cây trái của họ được mùa tươi tốt.
, ở nơi vô lượng vô số chư Phật, Thế tôn, phát thệ nguyện lớn tinh tiến bền chắc. ,được Thổ thần  trông nom tất cả đất đai, thường gìn giữ tất cả hạt giống, khiến cho các loài hữu tình tùy ý thọ dụng. Sức oai thần đó như thế, khiến tất cả cỏ cây, râu rễ, mầm thân, cành lá, hoa quả đều sinh trưởng khắp mặt đất. Được mùa nhuận trạch. Các loại  mầm cây ,lúa ,đậu,ngô ,khoai , hoa ,quả đều thật xanh tươi , tốt đẹp, hương thơm thanh khiết , Nhân dân nơi đó không bị hạn hán, mất mùa ,bệnh dịch ,chiến tranh ..


HỎI : Xin nói rộng thêm về lợi ích việc thờ cúng đức Bồ tát Địa Tạng.

ĐÁP: Kinh Bổn nguyện nói: Nếu có chúng sanh nào thấy hình tượng Địa Tạng, và nghe kinh Bổn Nguyện này, cho đến tụng đọc. Dùng hương hoa, món ăn, thức uống, y phục, của cải trân quí mà bố thí cúng dường ngợi khen, chiêm lễ sẽ được 28 điều lợi ích :

1. Trời rồng che chở.
2. Quả lành thêm lớn .
3. Tu nhân hạnh Thánh.
4. Tâm Giác chẳng lui.
5. Ăn mặc đầy đủ.
6. Chẳng mắc bịnh tật .
7. Khỏi nạn nước lửa .
8. Không bị trộm cướp .
9. Người thấy kính phục .
10. Quỷ thần hộ trì .
11. Sau chuyển thân nam
12. Làm con quí tộc.
13. Thân tướng xinh đẹp.
14. Thường sinh cõi trời .
15. Làm bực vua chúa .
16. Trí sáng, mạng thông .
17. Mong cầu toại nguyện .
18. Quyến thuộc hoà vui .
19. Các nạn tiêu diệt .
20. Trừ hẵn nghiệp chướng .
21. Đi lại hanh thông .
22. Đêm mộng an lành .
23. Tiên linh khỏi đọa.
24. Sanh ra hưởng phước.
25. Chư Thánh ngợi khen .
26. Lợi căn sáng suốt .
27. Giàu lòng Từ mẫn .
28. Rốt ráo thành Phật .HỎI : Phát đạo tâm và cúng dường Bồ tát Địa Tạng, có được lợi ích lớn hơn chăng?

ĐÁP : Có chứ, Kinh nói: Nếu có Thiện nam Tín nữ nào muốn phát lòng Từ rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh, muốn tu chứng Vô thượng Bồ đề, muốn ra khỏi ba cõi. Những người đó thấy hình tượng, nghe danh hiệu Bồ tát Địa Tạng; Chí tâm quy y, cúng dường, chiêm lễ, thì chỗ nguyện cầu mau được thành tựu”.

HỎI : Ngài là một Cư sĩ, thường tụng kinh Bổn Nguyện Địa Tạng. Xin nói rõ cảm tưởng về kinh này.

ĐÁP : Chúng ta đọc Kinh Bổn Nguyện đến phẩm Chúng Sanh Nghiệp Duyên, trước hết phải biết nghiệp duyên của chúng sinh trong Nhân quả rất là quan trọng.

Đọc đến phẩm Chúc Lũy Nhơn Thiên (dặn dò cứu độ Trời người ) phải biết lòng Từ bi của Chư Phật và các vị Bồ tát rất sâu rộng, thị hiện trong đời nhằm cứu khổ độ sanh, xa lìa nạn chướng.

Đọc đến phẩm Thần Thông Trên Cung Trời Đạo Lợi, phải biết Bồ tát Địa Tạng phát nguyện rất lớn. Chúng ta đang sống ở kiếp vận có nhiều đại nạn xảy ra. Vì chúng sinh ngày càng phước mỏng tội dày, tạo nhiều nghiệp ác. Chỉ nên chí thành quay về kính ngưỡng Đại nguyện Bồ tát Địa Tạng mà thôi .

HỎI : Bồ tát Địa Tạng có dạy chúng ta pháp môn nào thiết thực để tu hành chăng?

ĐÁP : Có, Ngài dạy chúng ta luôn luôn niệm Phật. Sống vào thời kỳ mạt pháp, cần phải lấy pháp môn Niệm Phật làm tối ổn.

Trong phẩm Xưng Danh Hiệu Phật của Kinh Bổn Nguyện, cố nhiên có kể rõ danh hiệu Chư Phật. Vả lại trong kinh Thập Luân đã nói rõ ràng: “ Đương sinh tịnh Phật quốc, Đạo sư chi sở cư”, nghĩa là nên nguyện sinh về cõi Phật, là chỗ ở của Đạo sư .

Trong Kinh Chiêm Sát cũng nói:“ Nếu ai muốn sinh về cõi nước thanh tịnh nào, cần nên chuyên chú tụng niệm hồng danh của một đức Phật làm giáo chủ ở thế giới đó, lòng không loạn tưởng. Quán sát như trên, quyết định được sanh về cõi Phật thanh tịnh đó”.


HỎI : Bồ tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện rộng lớn như thế, tại sao nghiệp duyên của chúng sanh vẫn còn sâu nặng?.

ĐÁP : Xem rõ Kinh Bổn Nguyện từ phẩm thứ ba đến phẩm thứ năm. Trong đó Bồ tát Địa Tạng từng nêu sự lý nhân quả báo ứng, những chúng sinh chiêu cảm quả báo ở địa ngục, tất cả được giảng nói rất rõ ràng tinh tế. Bồ tát đối với các hàng tội nhân vì họ mà nói mỗi loại tội báo. Nếu họ chẳng hối ngộ ắt phải rơi vào địa ngục để chịu khổ đời đời. Trong nhiều loại địa ngục có địa ngục Vô Gián là đau khổ hơn hết. Bởi vì chịu khổ không lúc nào ngừng nên gọi là Vô Gián; Dung chứa dù một
người hay nhiều người, thân cũng đều đầy chật cả ngục, nên gọi là Vô Gián; Những hình phạt liên miên chịu khổ mãi, nên gọi là Vô Gián.

HỎI: Các tội nhân nào đáng đọa vào địa ngục Vô gián?

ĐÁP: Một là ăn ở bất hiếu, hoặc giết hại cha mẹ.

Hai là, làm thân Phật ra máu (hoặc vô cớ hủy hoại hình tượng Phật), Hủy
báng Tam bảo, không tôn kính kinh sách .

Ba là xâm tổn của thường trụ Tam Bảo, xúc phạm đến Tăng Ni. Hoặc
trong chùa buông lung phóng túng làm sự dâm loạn. Hoặc giết hoặc hại.

Bốn là làm thầy Sa môn mà tâm chẳng phải Sa môn, lạm phá tiêu hoang của thường trụ. (Chẳng hạn lấy tiền Tam Bảo mua sắm riêng cho mình, cho gia đình mình. Đút lót cửa quyền cầu danh lợi, cờ bạc rượu chè, ăn chơi xả láng), dối gạt hàng cư sĩ tại gia, vi phạm giới luật, tạo nhiều điều tội ác.

Năm là trộm cắp của thường trụ như tiền bạc, vật dụng, lúa gạo, các thức ăn uống, y phục v.v...cho đến không cho mà lấy một vật. Những kẻ đó phải đọa vào địa ngục Vô Gián, không lúc nào mong ra khỏi được.

Nếu có kẻ đọa lạc nơi nẻo dữ, biết niệm một danh hiệu Phật, một danh
hiệu Bồ tát, hoặc tụng một câu, một bài kệ, kinh điển Đại thừa, Bồ tát nên dùng phương tiện thần lực khiến cứu thoát tội khổ, hiện vô biên thân đập tan địa ngục, khiến họ được sinh lên cõi trời hưởng sự vui sướng.

Bồ tát Địa Tạng mỗi mỗi lời đều nói rằng:’Xin đức Thế Tôn chớ đem lòng lo lắng.’ Do đó ta có thể thấy lòng Từ bi của chư Phật và Bồ tát rất sâu nặng.

HỎI : Ý nghĩa của sự phó chúc như thế nào ?

ĐÁP : Ý nghĩa của sự phó chúc vô cùng quan trọng. Vì tất cả chúng sanh chịu tội khổ ở đời hiện tại và vị lai đều được đức Thế tôn phó chúc, nên tất cả được gom vào sức Bi nguyện của Bồ tát Địa Tạng. Nhờ đó, tất cả chúng sanh đã tự biết chỗ qui ngưỡng. Những chúng sanh mà Phật chưa độ hết, sẽ được ngài Địa Tạng tiếp tục hoá độ Vì hạnh nguyện của đức Thế tôn cũng là hạnh nguyện của Bồ tát. Lòng từhộ của Bồ tát cũng là lòng từ hộ của đức Thế Tôn, Cho nên Bồ tát Địa Tạng nối đèn trí tuệ soi sáng u minh, cứu giúp muôn loài. Nói khác, là có thể xem Bồ tát Địa
Tạng như Phật vậy. 

Thiện Tâm

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua emailNhững bản tin khác:
Đại lễ Vu Lan (01.09.2017 07:24)
Mùa vu lan báo hiếu (14.08.2015 00:27)
Cúng cô hồn (28.07.2014 23:03)Lên đầu trang
   Bạn là vị khách thứ:

961999

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net