Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Công Nghệ Thông Tin > _ARTICLECONTENT  

Kinh Phổ Môn

[24.06.2013 00:27]

Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng  của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát l. Ngài  thường biến hiện sắc thân thành tất cả các hình tướng  để cứu độ cho các chúng sinh. Do vậy, nếu ai mắc tai nạn, gập mọi trở ngại, nhất tâm niệm tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc chuyên tụng kinh Phổ Môn sẽ giải trừ được mọi khổ nạn.
 Bồ Tát Quán Thế Âm có thể cứu chúng sinh thoát khỏi bảy thứ tai nạn, giải trừ ba thứ độc, và đáp ứng hai điều mong cầu của chúng sanh; cho nên Ngài là một nhân vật không thể nghĩ bàn. Ngài lại nói pháp Phổ Môn Thị Hiện, có cầu tất ứng, vô cảm bất thông. “Pháp” này là một pháp môn không thể nghĩ bàn; vì không thể nghĩ bàn nên gọi là Diệu-pháp. Vì Nhân (người) ở đây cũng không thể nghĩ bàn, cho nên cũng có thể gọi là Diệu nhân. Là Diệu nhân, Diệu-pháp  gọi là Phổ Môn, mới có thể xưng là Thật-tướng-phù. Vậy, do nhân duyên của Nhân và Pháp, nên nói Phẩm Phổ Môn.


         Kinh Phổ Môn                   

                                               ( Đỉnh Lễ Tam Bảo )            

Tất thảy cung kính .

        Dốc lòng kính lạy Phật-Pháp-Tăng thường ở khắp mười phương .          ( 3 lễ )

 

(NGUYỆN HƯƠNG )

 

                  Chúng con kính xin dâng lễ phẩm

                  Nguyện hương thơm bay tận mười phương

                  Cúi xin Phật rủ lòng thương

           Chứng cho con có tâm hương cúng dàng

                  Hương cầu Đạo mở mang khắp cõi              

                  Để chúng sinh được khởi Phật tâm .

                                                                                                                   (1 vái )

 

 Cúng dàng rồi –Tất thảy cung kính .

Dốc lòng kính lạy Phật-Pháp-Tăng thường ở khắp mười phương .      

  (1 lễ )

( Ca ngợi Đức Phật )

Ơn Đức Phật sáng soi đuốc tuệ

Đạo cao siêu không thể nghĩ bàn

Hóa thân biến khắp nhân gian

Giáo lý màu nhiệm khai quang sáng ngời

               Đủ phương tiện độ đời cứu kính

               Khắp loài phàm,Trời, Thánh,quy y

              Tấm lòng hỷ -xả-từ -bi

       Cứu khổ cứu nạn thật vì chúng sinh.

              Tám mươi vẻ thân hình tột bậc

              Đủ ba mươi tướng tốt khác thường

              Uy nghi cảm hóa mười phương

       Khiến cho các cõi được nương tựa nhờ

              Con bao kiếp mê mờ chính Pháp

              Nhờ thiện duyên nay được làm người

              Lại may được gặp Phật rồi

        Dốc lòng kính lạy xin ngài xét soi.

            Đường Thánh –Đạo con noi gương sáng

            Lấy tâm từ xả oán trừ mê

            Nguyện con chúng sinh cùng về

   Cựu –Lạc thế giới là quê muôn đời.

           Án –Phạ- Nhật-La-Vật.

 

( Ba lạy )

1-     Chí tâm đỉnh lễ : Nam mô tận hư không biến pháp giới quá,hiện vị lai Thập phương chư Phật,Tôn-Pháp,Hiền-Thánh-Tăng thường trụ Tam Bảo.

2-     Chí tâm đỉnh lễ : Nam mô Sa –Bà Giáo –Chủ Bản Sư Thích –Ca Mâu-Ni Phật, Đương –Lai Hạ- Sinh Di-Lặc Tôn Phật, Đại-Trí Văn-Thù Sư- Lợi Bồ-Tát, Đại- Hạnh Phổ -Hiền Bồ-Tát,Hộ-Pháp Chư –Tôn, Linh –Sơn Hội-Thượng Phật, Bồ Tát .

3-     Chí tâm đỉnh lễ : Nam –mô Tây-Phương Cực –Lạc Thế-Giới Đại-Từ Đại-Bi tiếp -dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật, Đại-Bi Quán -Thế- Âm Bồ-Tát, Đại-Thế -Chí Bồ-Tát, Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, Thanh-Tịnh -Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát.

                                                     

( SÁM  HỐI )

 Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh, tất thảy nguyện đoạn trừ tam chướng quy mệnh sám hối .

 

 Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám –hối

          Xưa kia con tạo bao nhiêu nghiệp ác

          Đều do ba độc : Tham, sân, si

          Từ thân ,miệng,ý ,phát sinh ra

          Hết thảy con nay cầu sám –hối

          Bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường  ấy                                          

          Thảy đều tiêu diệt được yên vui

          Niệm niệm cùng khắp trong cõi pháp

          Rộng độ chúng sinh chẳng thoái lui .

 

  ( 1 vái )

Sám- hối phát nguyện rồi, quy mệnh Quán-Thế-Âm Bồ-Tát cùng khắp bậc Tam Bảo.                                                                          ( 3 lễ 1 vái )

( TÁN  HƯƠNG )

            Lư hương vừa bén chiên đàn

       Khắp trong cõi Pháp Đạo- Tràng thơm thay

           Hải hội chư Phật đều hay

       Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành

            Ân cần giải tỏ lòng thành

         Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho .

               Nam-Mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát-Ma Ha-Tát.

  ( 3 lần 1 vái )

                 TỊNH   PHÁP   GIỚI   CHÂN   NGÔN

                                  Án lam, sa ha .       ( 7 lần )

                 VĂN  - THÙ  HỘ   THÂN   CHÂN   NGÔN

                                Án sỉ lâm, bộ lâm                                              ( 7 lần )

 

ĐẠI   PHẬT  ĐỈNH   THỦ - LĂNG - NGHIÊM  CHÚ

   Án A na lệ tỳ sá đề, bệ ra bạt đà ra đà rị, bàn đà lễ, bạt đà ra, báng ni phấn, hổ hấn đô lư úng phấn sa bà ha .

                                                                                                                  ( 3 lần )

                                 ÁN   THỔ   ĐỊA  CHÂN   NGÔN    

Nam –mô tam mãn đá một đà nẫm , án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha .

                                                                                                                  ( 3 lần )

                                PHẢ   CÚNG   DÀNG CHÂN  NGÔN

Án nga nga nẵng , tam bà phạ phiệt nhật ra hộc .  ( 3 lần )

THIÊN- THỦ  THIÊN – NHÃN  VÔ –NGẠI ĐẠI- BI –TÂM ĐÀ–LA – NI

Nam –mô hát ra đát na đá ra dạ gia,Nam – mô A rị gia ,bà lô yết đế,thước bát ra già, đồ- đề tát đá bà già, ma ha tát đá bà da, ma ha ca nô ni ca gia . Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tả .Nam – mô tất đát rị đóa y mông, A lị da , bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà . Nam – mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đá sa mế, tát bà A tha đậu thâu bằng, A thệ dậng, tát bà tát đá na ma bà tát đá, na ma bà già, ma đạt đặc đậu, đát điệt tha .Án A bà lô hê, lô ca đế, ca la đế , di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa , tát bà tát bà , ma la ma la, ma hê ma hê rị đà dậng , câu lô câu lô yế mông , độ lô độ lô phạt sà gia đế, ma phạt sà gia đế , đà la đà la , địa lị ni thất Phật ra gia , gia ra gia ra, ma ma phạt ma ra , mục đế lệ,y hê di hê , thất na thất na, A ra sấm Phật , ra xá lị , phạt sa phạt sấm Phật ra sá da,hô lô hô lô ma ra , hô lô hô lô hê lị , sa ra sa ra , tất lị tất lị , tô lô tô lô , bồ đề dạ bồ đề dạ , bồ đà dạ bồ đà dạ , di đế dị dạ , na ra cẩn trì , địa lị sắt ni na , ba dạ ma na sa bà ha , tất bà dạ sa bà ha , tất bà dụ nghệ , thất phàn ra gia , sà bà ha , na ra cẩn trì , sa bà ha ma ra na ra , sa bà ha , tất ra tăng A mục đà dạ già da sa bà ha , sa bà ma ha A tất đà dạ , sa bà ha , giả cát ra A tất đà dạ sa bà ha , bà đà ma yết tất đá dạ , sa bà ha na ra cẩn trì bàn già ra gia , sa bà ha , ma bà lị thắng yết ra dạ , sa bà ha . Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia, nam mô a rị gia bà lô cát đế thước phàn ra gia sa bà ha , án tất điện đô mạn đá ra bạt đà da , sa bà ha .                                                                                                  ( 3 lần )

NHƯ - Ý  BẢO-  LUÂN -VƯƠNG  ĐÀ - LA- NI

Nam – mô Phật – Đà – Gia

Nam – mô Đạt – Ma – Gia       

Nam – mô Tăng – Đà – Gia

Nam – mô Quán – Tự - Tại Bồ - Tát – Ma – Ha – Tát , cụ đại bi tâm giả ,đát thiệt tha , Án chước yết ra phạt để chấn nạt ni , ma ha bát đắng mế , rô rô rô rô , để sắt tra , thước ra A yết lị sa dạ , hồng phấn sa ha , Án bát đạp ma , chấn đa mạt ni , thước ra hồng , Án bát lạt đà, bát đản mế hồng .

 

TIÊU  -  TAI   CÁT   -  TƯỜNG   THẦN  -   CHÚ

Nẵng mồ tam mãn đá mẫu đà nẫm , A bát ra để , hạ đa xá , sa nẵng nẫm, đát thiệt tha, Án già già, già hế già hế,hồng hồng , nhập phạ ra, bát gia nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra , để sắt sá, để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, sa phạ ha .

 

CÔNG – ĐỨC  BẢO – SƠN THẦN – CHÚ

  Nam – mô Phật – Đà – Gia

  Nam – mô Đạt – Ma – Gia     

  Nam – mô Tăng – Đà – Gia

Án tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, cát rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, sa phạ ha .

 

PHẬT – MẪU CHUẨN – ĐỀ THẦN – CHÚ

Khể thủ quy y Tô –Tất – Đế

Đầu diện đỉnh lễ Thất – Câu – Chi

Ngã kim xưng tán Đại – Chuẩn – Đề

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ .

Nam – mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ- đà, câu chi nẫm, đát điệt tha, Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn – Đề sa bà ha .

 

THÁNH VÔ – LƯỢNG – THỌ  QUYẾT  ĐỊNH   QUANG -  MINH - VƯƠNG

ĐÀ - LA  -  NI

Án lại ma ba cát ngõa đế,A ba la mật đạp, A ưu rị A nạp, tô tất lễ, thực chấp đạp, điệp tả ra tể dã , đát tháp nghiệt đạt dã, đát lễ dã tháp, Án tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ma rã đế, nghiệt nghiệt nại tang, mã ngột nghiệt đế, sa bà ngã tỷ thuật đế, mã hát nại dã, bát rị ngõa rị sa hát .

 

DƯỢC – SỨ  QUÁN  ĐỈNH  CHÂN –NGÔN

Nam – mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà dã . Đát tha yết đa gia, đát thiệt tha, Án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam một yết đế sa ha .

 

QUÁN – ÂM LINH –CẢM  CHÂN – NGÔN

Án ma ni bát minh hồng, ma hạt nghê nha nạp, tích đô đặc, ba đạt tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát tát, nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp, cát nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, đâu thắc ban nạp, nại ma lô cát,thuyết ra da sa ha .

 

THẤT  -  PHẬT  DIỆT  -  TỘI  CHÂN -  NGÔN

Li bà li bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ri ni đế, ni ha ra đế, ma ha già đế, chân lăng kiền đếm, sa bà ha .

 

VÃNG    SINH  TỊNH    ĐỘ  THẦN    CHÚ

Nẵng mồ A di đá bà giạ , đá tha già đá giạ, đá địa giạ tha, A di lị đô bà tỳ , A di lị đá tất đam bà tỳ , A di lị đá tỳ ca lan đế, A dị lị đá tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ sa bà ha .

 

THIỆN    THIÊN  NỮ  CHÚ

Nam - mô Phật Đà

Nam – mô đạt ma

Nam – mô tăng già

Nam – mô thất lợi , ma ha đề tỵ gia, đát lễ dã tha ,ba lợi phú nâu na giá lợi tam mạn đà nạt xá ni, ma ha tỳ ha la già đế, tam mạn đà tỳ ni già đế, ma ha ca lợi dã , ba nễ ba ra ba nễ, tát lị phạ lật tha, tam mạn đà tu bát lê đế, phú lệ na, A lợi na , đạt ma đế ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế , lâu bả tăng kỳ đế, hê đế tỷ , tăng kỳ hê đế, tam mạn đà Atha, A nâu bà ra ni .

Nam – mô Ly – Cấu- Địa Bồ -Tát Ma- Ha- Tát .                        ( 3 lần ) 1 vái

 

NAM – MÔ PHÁP – HOA HỘI – THƯỢNG CHƯ  PHẨM TÔN  KINH

Hơn sáu muôn lời bảy quyển vàng          

Bao hàm diệu nghĩa rộng mênh mang

Đề- Hồ khắp chốn nhuần thơm dịu

Cam – Lộ toàn thân mát nhẹ nhàng

Ngọc trắng bên răng tuôn xá – lợi

Sen hồng đầu lưỡi phóng hào -quang

Dù cho tạo tội hơn non núi

Diệu pháp trì chưa tới mấy hàng .

Nam – mô Linh – Cảm Quán – Thế - Âm Bồ- Tát Ma- Ha- Tát

                                                                                                        ( 3 lần )

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu                  

Muôn đời khó gặp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy được trì thụ

Chân nghĩa Như- Lai nguyện hiểu sâu .

Nam – mô Bản- Sư Thích – Ca Mâu – Ni Phật                                   ( 3 lần )

KINH DIỆU - PHÁP LIÊN-  HOA PHẨM

“ PHỔ -MÔN QUÁN -THẾ -ÂM BỒ -TÁT ”

1-                                                                                                                                       

  c        Lúc bấy giờ , Ngày Vô-Tận- Ý Bồ- Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch Phật rằng: “ Bạch Đức- Thế Tôn!Ngài Quán –Thế -Âm Bồ- Tát do nhân duyên gì mà gọi tên là Quán – Thế Âm ?

Đức Phật bảo Vô – Tận –Ý Bồ - Tát : Này thiện- nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu mọi sự khổ não , được nghe Quán – Thế - Âm Bồ- Tát danh hiệu, rồi dốc lòng xưng danh Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, tức thời được Ngài quán xét tiếng phát âm, người ấy đều được giải thoát .

Nếu có người trì danh Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, là do uy thần của Bồ- Tát vậy .

   Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Ngài liền được chỗ cạn.     

   Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh vì sự tìm cầu vàng , bạc,lưu ly, xà cừ, mã – não, san hô, hổ phách, trân châu các thứ báu ... Khi vào trong biển lớn ; giả sử bị mây mù, gió dữ thổi, thuyền bè kia trôi dạt vào nước quỷ La – Sát, trong đó nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, thì những người ấy đều được thoát khỏi nạn quỷ La- Sát, do nhân duyên đó mà nên gọi là Quán – Thế - Âm Bồ- Tát.

2-                                                                                                                                             

 NếNếu lại sắp có người bị hại, xưng danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, thì dao gậy của kẻ kia cầm, liên gãy ra từng đoạn, người ấy được giải thoát .

   Nếu trong ba nghìn đại thiên thế giới, đầy rẫy quỷ Dạ- Xoa, La- Sát muốn đến hại người . Khi nghe người ấy xưng danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát,thì bọn quỷ dữ kia , còn chẳng dám lấy mắt ác nhìn người ấy, huống chi lại dám làm hại được chăng .

Nếu lại có người hoặc có tội, hoặc vô tội mà bị gông cùm, xiềng xích, trói buộc thân mình, kịp xưng danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, thì các thứ kia hết thảy đều đứt nát rã, liền được giải thoát .

   Nếu trong cõi tam thiên đại thiên đầy dẫy oán tặc, có một người chủ lái buôn , cùng với các người buôn khác, đem theo nhiều của báu, đi qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng lên rằng : “ Các Thiện – nam – tử !Đừng nên sợ hãi, các ông phải mau dốc lòng niệm danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, vị Bồ- Tát ấy hay đem phép Vô- Úy ban cho chúng sinh, nêu các ông niệm danh hiệu Ngài, sẽ được thoát khỏi oán tặc này”. Các người lái buôn nghe rồi, đều cất tiếng niệm rằng : “ Nam mô Quán – Thế - Âm Bồ- Tát” . Vì nhờ xưng danh hiệu Ngài nên đều được giải thoát .

3-                                                                                                                                                

  VVô- Tận – Ý !Quán – Thế - Âm Bồ- Tát sức uy thần mạnh lớn như thế.

  Nếu chúng sinh nào ham lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, liền được lìa dục . Nếu nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, liền được lìa khỏi giận .Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, liền được lìa ngu si .

Vô – Tận – Ý !Quán – Thế - Âm Bồ- Tát là bậc có sức uy thần lớn như thế, Ngài lại hay làm những việc lợi ích, cho nên chúng sinh thường phải một lòng nhớ niệm .

Nếu có người phụ nữ nào, vì muốn cầu con trai , lễ bái cúng dàng Quán – Thế - Âm Bồ- Tát , liền sinh được con trai phúc đức trí tuệ . Ví dù muốn cầu con gái liền sinh được con gái có tướng đoan trang, vì trước kia đã trồng cội đức, nên mọi người đều kính mên.

4-                                                                                                                                                        

VôVô -Tận – Ý! Quán – Thế - Âm Bồ- Tát có sức thần như thế.

       Nếu có chúng sinh nào, cung kính lễ bái Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, thì phúc đức chẳng luống mất, vì thế chúng sinh đều nên thụ trì danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát .

       Vô – Tận – Ý ! Nếu có người thụ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng –hà – sa Bồ- Tát , lại trọn đời cúng dàng có thứ ăn, uống, áo mặc, giường nằm, thuốc thang ! Ý ông nghĩ thế nào? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ- nhân ấy có nhiều chăng ?

     Vô – Tận – Ý Bồ- Tát thưa : “ Bạch Đức Thế- Tôn ! Rất nhiều ” . Đức Phật nói : “ Nếu lại có người thụ trì danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, nhẫn đến một thời lễ bái cúng dàng, thì phúc đức của hai người ấy bằng nhau không khác, dù trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô- Tận -Ý ! Người thụ trì danh hiệu Quán – Thế - Âm Bồ- Tát, được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích thế đấy ” .

5-    Ngài Vô- Tận- Ý Bồ- Tát bạch Phật rằng : “ Bạch Đức Thế -Tôn ! Tại sao Quán - Thế - Âm Bồ- Tát dạo đi cõi Sa- Bà này? Và tại sao Ngài vì chúng sinh nói Pháp cùng sức phương tiện việc đó thế nào ?

     Đức Phật bảo Vô- Tận - Ý  Bồ- Tát!Này thiện nam tử !Nếu có chúng sinh ở cõi nước nào, ưng hợp thân Phật để độ được, Quán - Thế - Âm Bồ- Tát liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp .

-                                                                                                                                                            Ưng hợp thân Bích - Chi- Phật để độ được, liền hiện thân Bích – Chi – Phật vì đó mà nói Pháp .

-                                                                                                                                                            Ưng hợp thân Thanh- Văn để độ được, liền hiện thân Thanh – Văn vì đó mà nói Pháp .

-                                                                                                                                                            Ưng hợp thân Phạm- Vương để độ được, liền hiện thân Phạm- Vương vì đó mà nói Pháp .

-                                                                                                                                                            Ưng hợp thân Đế- Thích để độ được, liền hiện thân Đế- Thích vì đó mà nói Pháp .

Thiện tâm

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua emailNhững bản tin khác:
GĐPT lịch sử (30.04.2015 02:03)
Báo cáo tổng kết (04.01.2015 00:07)
Truyền hình An Viên (10.10.2014 11:39)
Vai trò nữ Phật tử (26.09.2014 01:24)
Diễn Văn (12.09.2013 09:10)
Báo Cáo (18.07.2013 00:39)
Coppy (10.06.2013 08:28)Lên đầu trang
   Bạn là vị khách thứ:

961999

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net