Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Công Nghệ Thông Tin > _ARTICLECONTENT  

Một số ý kiến định hướng và mục tiêu phong trào CLB TTN Phật tử trong thời gian tới

[04.04.2013 07:12]


KÝnh b¹ch ch­ t«n ®øc Hoµ th­îng, Th­îng to¹, §¹i ®øc, T¨ng, Ni.

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý, ®¹i diÖn c¸c cÊp chÝnh quyÒn, MTTQ, Ban t«n gi¸o vµ ban ngµnh ®oµn thÓ.

Lêi ®Çu tiªn chóng con xin kÝnh chóc ch­ t«n ®øc c¸c quý vÞ ®¹i biÓ, quý kh¸c va toµn thÓ phËt tö tham gia héi th¶o phËt tö ph¸I B¾c th©n t©m th­êng l¹c. KÝnh chóc héi th¶o thµnh c«ng tèt ®Ñp.H«m nay chóng con rÊt vinh d­j ®­îc ban tæ cho cho phÐp ph¸t biÓu tham luËn ®ãng gãp ý kiÕn vµ mét sè suy nghÜ cña chóng con vÒ ®Þnh h­íngvµ môc tiªu phong trµo phËt tö phÝa B¾c trong thßi gian tíi. KÝnh b¹ch ch­ t«n ®øc!

Tr­íc hÕt chóng con thèng nhÊt cao vÒ b¸o c¸o cña Ban h­íng dÉn phËt tö trung ­¬ng do ban tæ chóc ®· tr×nh bÇy. B¸o c¸o ®· ®¸nh gi¸ t×nh h×nh phong trµo phËt tö ph¸I B¾c trong nh÷ng n¨m qua nªu lªn nh÷ng v©n ®Ò cßn khã kh¨n bÊt cËp vµ ®­a ra mét sè ®Þnh h­íng, môc tiªu trong thêi gian tíi.trong tham luËn nµy chóng con xin nªu hai vÊn ®Ò cô thÓ sau:

Mét lµ: KÓ tõ khi thµnh lËp gi¸o héi phËt gi¸o ViÖt Nam(1981) ®Õn nay ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn Ban h­íng dÉn phËt tö trung ­¬ng kÕt hîp víi BTS phËt gi¸o thµnh phè H¶I Phßng tæ chøc héi th¶o vÒ h­íng dÉnphËt tö phÝa B¾c. Do ®ã c©n ®¸nh gi¸ cô thÓ nh÷ng vÊn ®Ò ®· lµm ®­îc, ch­a lam ®­îc, khã kh¨n bÊt cËp, nguyªn nh©n ®Ó cã ®Þnh h­íng, môc tiªu ho¹t ®éng cña phong trµo phËt tö phÝa B¾c trong thêi gian tíi.

 Theo suy nghÜ cña chóng con nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp gi¸o héi tõ 1981 ®Õn 1995 ph©th sù h­íng dÉn phËt tö phÝa B¾c gÇn nh­ kh«ng cã ho¹t ®éng, do thiÕu sù quan t©m cña chØ ®¹o cña Trung ­¬ng gi¸o héi nhÊt lµ Ban h­íng dÉn phËt tö trung ­¬ng, thiÕu nh©n sù, ch­a cã gi¶i ph¸p cô thÓ vµ biÖn ph¸p ®µo t¹o cho líp kÕ thõa trÎ h¸o ®«i ngò h­íng dÉn c¸p tØnh, thµnh vµ s¬ së. Ch­a cã tæ  chøc ph­¬ng thøc ho¹t ®éng phï hîp trong lóc x· héicã nhiÒu thay ®æi ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, c«ng nghÖ th«ng tinvµ t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng

Tõ n¨m 1996 ®Õn nay ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y phong trµo phËt tö phÝa B¾c  ®· cãchuyÓn biÕn vµ ph¸t triÓn h×nh thµnh tõ c¸c c©u lËp bé thanh thiÕu niªn phËt tö, chïa Qu¸n Sø (Hµ Néi)  ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn m¹nh ®Õn c¸c tinh thµnh phè.

C¸c c©u l¹p bé thanh thiÕu niªn ë c¸c tØnh thµnh, chïa, tù viÖn… ®· tæ chóc sinh ho¹t th­êng kú tæ chóc héi tr¹i, kho¸ tu mïa hÌ, t­ vÊn mïa thi,ho¹t ®éng t­ thiÖn x· héi ®Æc biÖt ®· ®ãng gãp nhiÖt t×nh vµo c¸c ho¹t ®éng phËt sù cña gi¸o héi, c¸c ngµy lÏ lín cña ®Êt n­íc vµ gi¸o héi. Cã thÓ kh¶ng ®Þnh râ nhu cÇu sinh ho¹t theo tinh thÇn lèi sèng theo ®Þnh h­íng phËt gi¸o  cho ®Õn nay ch­a cã tæng kÕt ®¸nh gi¸chung mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó ®Ò ra ch­¬ng tr×nh môc tiªu phï hîp trong thêi gian tíi. Theo chung con nghÜ Ban h­ìng dÉn phËt tö trung ­¬ng nhÊt lµ th­êng trôc phÝa b¾c ph¶I tu©n thñ nguyªn t¾c “ ®oµn kÕt hoµ hîp, tr­ëng d­ìng ®¹o t©m, trang nghiªm gi¸o héi” ®Ó cã tr¸nh nhiÖm h¬n trong phong trµo ph©t tö phÝa b¾c bëi nÕu mçi ng­êi cã sù thùc hµnh gi¸o lý cã sù ch­ëng d­ìng  d¹o t©m sÏ v­ît qua khã kh¨n “ néi tr­íng”vµ ®Ó gãp phÇn cho phong trµo  phat triÓn phÝa b¾c nhÊt lµ vïng d©n téc vïng s©u vïng xa ph¸t triÓn vòng m¹nhgãp phÇn to lín trong phËt sù gi¸o héi.

Hai lµ: vÒ ®Þnh h­íng phong trµo phËt tö ph¸i b¾c trong thêi gian tíi chóng con xin ®Ì xuÊt:

VÒ h×nh thøc tu häc vµ m« h×nh tæ chøc ®a d¹ng nh­ hiÖn nay (®¹o trµng, c©u lËp bé) cÇn ph¶I tËp trung vµ dµnh sù chØ ®¹o cña ban h­ìng dÉnphËt tö trung ­¬ng vµ c¸c ph©n ban h­íng dÉn c­ sÜ phËt tö, tiÓu ban thanh thiÕu niªn phËt tö trùc thuéc ban h­íng dÊn phËt tö trung ­¬ng thèng nh©t chØ ®¹o c¸c ®¬n vi c¬ së, trô tr× c¸c chïa chÞu tr¸ch nhiÖm h­¬ng dÉn gi¸o lý theo trong  tõng khu vùc khong lªn nay danh nghia chung ®Î tËp hîp ngoµi gi¸o héi võa kh«ng dóng quy ®inh cña hiÕn ch­¬ng vµ ph¸p luËt dÔ bÞ lîi dông vµo vÊn ®Ò nhËy c¶m.

VÒ ch­¬ng trinh tu häc vµ tµi liÖu: ®Ò nghÞ ban h­íng ®·n phËt tö trung ­¬ng cÇn tæ chóc biªn so¹n tµi liÖu vµ ch­¬ng trinh tu häc, nghi thøc tông niªm dµnh riªng cho tõng løa tuæi, thèng nhÊt trong toµn quèc- vÒ ®µo t¹o nh©n lôc ph¶i chó ý ®Õn viÖc båi d­ìng gi¸o lý, t­ c¸ch cho phËt tö cèt c¸n t¹i c¸c vïng miÒn c¬ së. Ban h­íng dÉn phËt tö trung ­¬ng c©n kÕt hîp chÆt chÏ víi ban ho»ng ph¸p vµ ban tõ thiÖn x· héi ®Ó ®¸p øng c¸c ho¹t ®éng phËt sù cã hiÖu qu¶ gãp phÇn x©y dùng  tèt ®¹o ®Ñp ®êi. CÇn chon ng­êi cã n¨ng lôc cã t©m huyÕt ®Î qu¶n lý vµ h­íng dÊn phËt tö theo dóng chÝnh ph¸p vµ ph¸p luËt.

Ng­ìng mong gi¸o héi phËt gi¸o viÖt nam vµ ban h­íng dÉn phËt tö trung ­¬ng cÊp gi©y chóng nhËn phËt tö cho c¸c phËt tö t¹i c¸c tinh thµnh theo mÉu chung cña gi¸o héi ®Ó c¸c cÊp c¬ së dÔ qu¶n lý sè l­îng phËt tö vµ lµm t¨ng tr­ëng niÒm tù hµo, kh¶ng ®Þnh lßng kÝnh ng­ìng t«n gi¸o cña nh÷ng ng­êi con phËt.

VÒ môc tiªu:

1. ph¸t triÓn phËt tö vµ ®Èy m¹nh phËt tö c¸c vïng miÒn ®Æc biÖt lµ vïng sau vïng xa

2 .x©y dùng ®êi sèng an l¹c vµ ®¹o ®øc cho phËt tö ®i theo ®óng ®­êng nèi cña gi¸o héi ®Ò ra

3 kÕt hîp gi÷a ®¹o vµ ®êi tham gia tèt  phong trµo  ho¹t ®éng trong céng ®ång x©y dùng x· héi v¨n minh giÇu ®Ñp vµ ph¸t triÓn trong thêi kú héi nhËp.

Cuèi cïng con xin chóc ch­ t«n ®øc T¨ng Ni quý vÞ ®¹i biÓu vµ toµn thÓ phËt tö th©n t©m an l¹c d­íi ¸nh hµo quang r¹ng gêi cña m­êi ph­¬ng ch­ phËt nam m« tinh tÊn bå t¸t ma ha t¸t

Đức Tâm

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua emailNhững bản tin khác:
GĐPT lịch sử (30.04.2015 02:03)
Báo cáo tổng kết (04.01.2015 00:07)
Truyền hình An Viên (10.10.2014 11:39)
Vai trò nữ Phật tử (26.09.2014 01:24)
Diễn Văn (12.09.2013 09:10)
Báo Cáo (18.07.2013 00:39)
Kinh Phổ Môn (24.06.2013 00:27)
Coppy (10.06.2013 08:28)Lên đầu trang
   Bạn là vị khách thứ:

961999

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net